Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym od 18 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że 8 maja 2020 roku odbyła się wideokonferencja Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dyrektorami przedszkoli, żłobków oraz oddziałów przedszkolnych. Poniżej przesyłam Państwu co ustalono:

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uruchomione zostaną od dnia 18 maja 2020 r.

Dzieci przyjmowane będą zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przy założeniu ograniczania dotyczącego liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci (w przypadku Sp 1 Kórnik 11 osób), oraz uwzględnieniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2 .

Ustalając kolejności przyjęć do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego stosowane będą przez dyrektorów, następujących kryteria:

Placówka świadczyć będzie opiekę ciągłą dla dziecka w przypadku gdy, przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Opieką zmianową może zostać objęte dziecko w przypadku, gdy oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (dot. również rodzica samotnie wychowującego dziecko);

 

W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż liczba miejsc w placówkach mogą być wprowadzone również dodatkowe kryteria: dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym), dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców.

 

Przyprowadzenie dziecka do przedszkola, musi zostać uzgodnione z dyrektorem danego przedszkola, żłobka, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego. (Ankieta w tej sprawie została wysłana przez e-dziennik Librus).

Skip to content