„Dream Team”

Program Motywacyjny dla Uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

 1. Ogólne informacje o Programie.
 2. Program realizuje Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, w ścisłej współpracy z Dyrekcją, Nauczycielami i Samorządem Uczniowskim tejże Szkoły.
 3. Program finansowany jest ze środków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku.
 4. W Programie uczestniczą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy 0-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
 5. Cel Programu.

Celem Programu jest:

 1. a) zachęcenie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły,
 2. b) wypracowanie trwałych nawyków pro-ekologicznych,
 3. c) wspólna zabawa w duchu zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,
 4. d) zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Promowanie postaw tolerancyjnych i otwartości na drugiego człowieka. Promocja idei wolontariatu w Szkole.
 5. e) zwiększenie zaangażowania rodziców w życie Szkoły.
 6. Zasady ogólne.

W ramach Programu uczniowie w ramach każdej grupy wiekowej będą zbierali punkty za szereg działań związanych z uczestnictwem w szeroko rozumianym życiu Szkoły. Program trwa od dnia 02.09. do 05.06.2018 każdego roku. Wychowawcy klas, organizatorzy konkursów, osoby odpowiedzialne za poszczególne aktywności/imprezy (zwane również przedsięwzięciem) oraz przedstawiciele Rady Rodziców we ścisłej współpracy ze sobą nawzajem, będą przekazywali informacje niezbędne do przyporządkowania punktacji uczniom biorącym udział w Programie. Punktacja nadawana jest w oparciu o obowiązujące Regulaminy poszczególnych przedsięwzięć oraz w oparciu o założenia Programu opisane w niniejszym dokumencie. Punkty przyznają osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych przedsięwzięć. Wyniki przekazywane są do Komisji Programu Motywacyjnego w formie pisemnej, która będzie archiwizowała dokumentację otrzymaną od organizatorów przedsięwzięć, weryfikowała poprawność przyznanych punktów zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz podsumowywała wyniki i podawała je do publicznej wiadomości, nie rzadziej niż raz w ciągu jednego półrocza, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych obowiązujących w Szkole. Rankingi będą publikowane: na stronie internetowej Szkoły oraz na wyznaczonych tablicach informacyjnych w Szkole.

Każda inicjatywa, która ma być włączona do punktacji w Programie Motywacyjnym musi zostać podana po publicznej wiadomości w sposób dowolny, w tym bezwzględnie w aplikacji LIBRUS.

W ramach Programu, w każdej grupie wiekowej wyłonionych zostanie 20 najbardziej aktywnych uczniów (z największą ilością zdobytych punktów), którzy stworzą zwycięską grupę Dream Team. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej ilości punktów Komisja Programu będzie podejmowała decyzję o potencjalnym zwiększeniu grona zwycięzców. Grupa może również ulec zwiększeniu na wniosek Komisji Programu jeśli budżet Programu umożliwi sfinansowanie większej ilości nagród. Minimalna ilość punktów potrzebna do zakwalifikowania się do zespołu wynosi 12.

Skład Komisji Programu Motywacyjnego jest co roku powoływany na pierwszym spotkaniu RR i składa się z 5 osób przewodniczącego + 4 członków.

adres e-mail: programmotywacyjnysp1@gmail.com

Treść informacji przekazywanej do Komisji po zakończeniu przedsięwzięcia:

Nazwa przedsięwzięcia:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej/organizatora za przedsięwzięcie:

Nazwiska osób biorących udział w przedsięwzięciu oraz klasa, którą reprezentują,

Wyniki

Przyznana punktacja

Podpis osoby odpowiedzialnej/organizatora.

 1. Zakres i punktacja.

4.1 Zbiórka makulatury/nakrętek/baterii

Ilość makulatury/nakrętek/baterii w kilogramach przyniesiona przez ucznia.

Szczegółowe zasady tego przedsięwzięcia ujęte są w Regulaminie zbiórki baterii/ makulatury/nakrętek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Nakrętki i baterie

Ilość kilogramów:

6 kg i więcej – 6 pkt

od 3,0- 5,99 kg – 5 pkt

od 1,0 2,99 kg – 4 pkt

poniżej 1,0 kg – 2 pkt

Makulatura

Ilość kilogramów:

10 kg i więcej – 6 pkt

od 6,0- 9,99 kg – 5 pkt

od 1,0 5,99 kg – 4 pkt

poniżej 1,0 kg – 2 pkt

4.2 Konkursy i zawody sportowe organizowane przez szkołę (w tym przez Radę   Rodziców).

Uczestnictwo w konkursie/zawodach sportowych – 2 pkt

Uczeń może brać udział w dowolnym konkursie i/lub zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę. Za każdy udział w konkursie/zawodach otrzymuje 2 punkty, przy czym maksymalna ilość punktów jakie może zdobyć przez uczestnictwo w konkursach/zawodach wynosi 8 pkt.

4.3 Dzień Wody

Uczniowie w całej Szkole przebierają się w ubrania w kolorze niebieskim.

 1. Liczone są:

– wszystkie części garderoby tj. spodnie, spódnice, buty itp. (za każdą -1 punkt)

– dodatki tj. torebki, broszki, chusty, opaski, kapelusze, czapki (za każdy- 1 punkt)

– ozdoby tj. spinki, gumki, warkoczyki, klipsy, kolczyki, bransoletki, paznokcie (za każdy rodzaj ozdoby, niezależnie od ilości -1 punkt)

 1. Nie są liczone:

Przedmioty nie należące do stroju.

Punktacja odbywa się w ramach klasy.

Osoby z największą ilością kolorowych elementów w danej klasie otrzymują punkty jn:

I miejsce – 6 pkt

II miejsce – 5 pkt

III miejsce – 4 pkt

IV miejsce – 3 pkt

V miejsce – 2 pkt

Każdy pozostały uczeń z minimum jednym niebieskim elementem garderoby – 1 pkt.

 

4.4 Udział w akcji charytatywnej na potrzebujące dziecko.

Akcja ma na celu wspieranie potrzebujące dziecko.

Szczegółowe wytyczne dla akcji będą uzgodnione z Dyrektorem Szkoły w zakresie celu akcji oraz form wsparcia i podane do wiadomości uczniom oraz rodzicom.

Najbardziej zaangażowani uczniowie będą zdobywali punkty zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udziału w akcji charytatywnej na potrzebujące dziecko Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

4.5 Udział w akcjach wolontariatu organizowanych przez Szkołę.

Szczegółowe zasady tego przedsięwzięcia ujęte są w Regulaminie udziału w akcjach o charakterze wolontariatu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

4.6 Udział w organizacji ważnych imprez/akademii szkolnych (Dzień Patrona, itp.)

Uczestnictwo w akademii/imprezie – 1 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez ucznia w ciągu roku – 6 pkt.

4.7 Udział Rodziców/Uczniów:

 1. Pieczenie ciasta na przedsięwzięcia organizowane przez Radę Rodziców/Szkołę: 2 pkt za ciasto na konto Ucznia.
 2. Udział rodziców w zebraniach Rady Rodziców – 1 pkt na konto ucznia.
 3. Pomoc na stoiskach/rozstawianie namiotów/itp. w trakcie przedsięwzięć organizowanych przez RR/Szkołę – 2 pkt na konto ucznia.
 4. Praca na stanowiskach zbiórek surowców – 2 pkt na konto ucznia.
 5. Udział w Projekcie „Wietrzenie Szafy” – wystawienie stoiska z towarem na sprzedaż – 2 pkt na konto ucznia.
 6. Wysokość składek wpłaconych na RR: 100% i powyżej wpłacone w terminie do 31.12.każdego roku.– 6 pkt.
 7. Wysokość składek wpłacanych na RR: poniżej 100% oraz wpłaconych po wyznaczonym terminie niezależnie od wysokości wpłaty – 1 pkt na konto ucznia.

Maksymalna ilość punktów jaką mogą zdobyć rodzice na konto swojego dziecka wynosi 10 pkt. Punkty za udział rodzica w akcji należą się jego wszystkim dzieciom, niezależnie od grupy wiekowej.

* W ramach Programu Motywacyjnego nie podlega punktacji udział uczniów/rodziców w przedsięwzięciach organizowanych w ramach klasy, w czasie ferii zimowych oraz w wycieczkach wyjazdowych klasowych oraz wycieczkach ogólnoszkolnych dla chętnych organizowanych przez klasę, RR lub Szkołę.

 1. Rozstrzyganie sporów/wątpliwości/niejasności.

Wszelkie spory, wątpliwości, nieścisłości, niejasności, pytania należy zgłaszać do Komisji Programu Motywacyjnego w formie pisemnej lub e-mailem na adres: programmotywacyjnysp1@gmail.com. Komisja ma obowiązek wyjaśnić wszystkie zgłoszone sprawy i wydać opinię najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Opinia wydawana jest w formie pisemnej lub wysyłana e-mailem na wskazany adres.

 1. Nagrody.
 2. Nagroda główna:

– Grupa w kategorii wiekowej 0-3 – wyjazd do KINA

– Grupa w kategorii wiekowej 4-6 – wyjazd na KRĘGLE.

– Grupa w kategorii wiekowej 7-8 – wyjazd na PAINTBALL

 1. W ramach każdego z przedsięwzięć opisanych w niniejszym dokumencie zakłada się możliwość nagradzania indywidualnego uczniów (w zależności od budżetu jakim dysponuje Rada Rodziców).
 2. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie i miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły.
Skip to content