Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Szkoła Podstawowa nt 1 w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-05-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Dworcowa 11

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku przy ul. Dworcowej 11, można dojechać autobusami Transportu Miejskiego KOMBUS, liniami 582, 590, 591, 599. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 70 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Kórniku znajduje się na stronie http://www.kombus.pl/#planner

 

Opis ogólny budynku przy ul. Dworcowej 11

Teren, na którym znajduje się budynek szkoły, boisko typu Orlik, boisko do piłki ręcznej oraz plac zabaw  jest w całości ogrodzony.

Budynek składa się z trzech kondygnacji. Na parterze znajduje się portiernia, gabinet pielęgniarki, gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat ogólny, sekretariat uczniowski, kierownik gospodarczy, kuchnia, stołówka, sala gimnastyczna, sale lekcyjne i świetlica.
Na pierwszym piętrze znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, strefa chillout, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy i sala sensoryczna.
Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet pedagoga i psychologa  oraz księgowość.

Wejście główne do szkoły jest od ulicy Dworcowej, przy którym znajduje się również wejście przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone w pochylnię.
Budynek szkoły bezpośrednio sąsiaduje z Kórnickim Centrum Sportu i Rekreacji „OAZA”. Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze .

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela: https://www2.kornik.pl/miasto/Kontakt/

 

 

Skip to content